Odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. Stornovať možno buď telefonicky alebo na emailu obchod@em-biotek.cz.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie - V súlade s § 53 (7) Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená kúpna cena:

tovar doručte alebo pošlite vždy iba na adresu Werner Zuglauer, EM-Biotek Kočí 31 53861 Kočí. Ak si nie ste istí, zavolajte 728 927 135, event. napíšte nám email, naši pracovníci Vám poradí.

tovar, ktorý budete v rámci odstúpenia od zmluvy odosielať späť na našu adresu, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia u audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší ich originálny obal a na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, či sa jedná o tovar, ktorý pre svoj charakter nemôže byť vrátený

pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy

pri nesplnení lehoty k odstúpeniu od zmluvy, kedy odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu najneskôr doručené 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od zmluvy neplatné. Pri dodaní tovaru v poškodenom, nekompletným či inak znehodnotenom stavu môže predávajúci po spotrebiteľovi požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenia pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybalením tovaru. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

odstúpenie od zmluvy je účinné, ak je doručený do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v čoho dôsledku nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote (napr. Obyčajné zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy), nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany prodávajícího.Přidejte na túto stránku podmienky odvolania.